Privacy Policy

1. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

1.1 Gegevens die wij automatisch verzamelen:

Wanneer je onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door jouw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee je toegang hebt. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op deze verklaring, de cookieverklaring van toepassing is.

De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 • browsergegevens;
 • duur van jouw bezoek;
 • pagina’s die je bezoekt;
 • links waar je op klikt;
 • locatiegegevens op basis van jouw IP-adres;
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

2. Persoonlijke gegevens die jezelf aan ons verstrekt:

2.1. Contactformulier

Via het contactformulier kun je ons vragen stellen of contact opnemen. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam;
 • bedrijfsnaam;
 • e-mail;
 • telefoon;
 • opmerkingen;
 • reden.

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om jouw vraag en/of opmerking te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en aansluitend daarop voor een periode van een jaar. Door het handhaven van deze bewaartermijn kunnen wij bij vervolgvragen de reeds door jouw aangereikte informatie bij de behandeling betrekken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden.

2.2 Brochure formulier

Via het brochure formulier kun je een brochure opvragen voor een auto waarin je geïnteresseerd bent. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • email;

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om de overeengekomen afspraken betreffende het verzenden van de brochure overeen te komen. Je ontvangt op basis van de brochure download een gepaste aanbieding om je te helpen bij het vinden van een geschikte auto. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en aansluitend daarop voor een periode van een jaar. 

2.3 Offerte aanvraag op basis van de door jouw geselecteerde auto

Via het formulier offerte aanvraag, kun je een offerte aanvraag doen voor een auto naar jouw interesse. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam;
 • telefoon;
 • e-mail;
 • kenteken in te ruilen auto;
 • huidige kilometerstand;
 • opmerkingen;

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om jouw aanvraag te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en aansluitend daarop voor een periode van een jaar. Door het handhaven van deze bewaartermijn kunnen wij bij vervolgvragen de reeds door jouw aangereikte informatie bij de behandeling betrekken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden.

2.4 Contact aanbieder

Smileycar.nl verkoopt zelf geen auto’s. Alle auto’s op smileycar.nl worden aangeboden door adverterende aangesloten automobielbedrijven. Op onze website kun je eenvoudig contact opnemen met de verkoper van de door u gewenste auto. Smileycar.nl verstrekt hiervoor jouw persoonsgegevens aan het aangesloten autobedrijf en zorgt ervoor dat de navolgende gegevens bij de verkoper terecht komen:

 • jouw naam;
 • jouw telefoon;
 • jouw e-mail;
 • alle persoonsgegevens zoals aangegeven bij het aanvraagformulier.

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om de te delen met de desbetreffende partij om de overeengekomen afspraken betreffende de aanvraag van jouw auto na te komen. Door het handhaven van deze bewaartermijnen kunnen wij belangrijke informatie over jouw overeenkomst met je delen of de reeds door u aangereikte informatie betrekken bij jouw vervolgvragen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden.

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens:

Wij baseren de verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 • ter nakoming van afspraken met u (zoals in de genoemde formulieren);
 • ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

Onze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • marketingdoeleinden;
 • het in behandeling nemen van jouw leaseaanvraag ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is)

Verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden:

Wij kunnen jouw persoonsgegevens bekendmaken aan derden in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

Wij maken gebruik van de diensten van derden om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor Smileycar.nl. Jouw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. Smileycar.nl heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij smileycar.nl te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Smileycar.nl verstrekt jouw persoonsgegevens aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, Belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door jouw verzochte dienst.

Bewaartermijnen:

Voor het merendeel van de persoonsgegevens hebben wij de bewaartermijnen gespecificeerd en transparant neergelegd in deze disclaimer. Voor (eventuele) overige gegevens geldt dat wij jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen jouw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Voorgaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites:

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen:

Je hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens te verlenen. Je kunt dit verzoek indienen per e-mail: info@smileycar.nl

Indien je vermoed dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kun je ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Middels de voorgaande contactgegevens of beschikbare opt-out mogelijkheden kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Ook kun je ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Klachten:

Als je een klacht hebt of een andere vraag omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een e-mailbericht sturen naar info@smileycar.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent jouw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kun je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Slotbepalingen

Aanpassingen Privacy en Cookieverklaring:

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookieverklaring van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contactgegevens smileycar.nl:

Indien je vragen hebt over deze Privacy en Cookieverklaring of over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je ons bereiken op de volgende manieren:

per e-mail: info@smileycar.nl

telefonisch: 06 - 48 885 371

Disclaimer

Smileycar stelt de informatie en documenten op de website met veel zorg samen. Toch kan Smileycar.nl de juistheid en volledigheid ervan niet altijd garanderen. In geen geval is Smileycar.nl aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten, behalve in de gevallen waarin sprake is van opzet en/of grove schuld van Smileycar.nl en/of haar medewerkers.

Alle op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen van Smileycar.nl zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van Smileycar.nl worden gebruikt, op welke wijze dan ook.

Content van Smileycar.nl mag alleen met bronvermelding en actieve link naar de website gedeeld worden. Niets van de website van Smileycar.nl mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Tenzij daarover vooraf schriftelijk toestemming van Smileycar.nl is gegeven.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op Smileycar.nl berusten uitsluitend bij Smileycar.nl of bij de ontwikkelaars van deze site. De informatie op Smileycar.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smileycar.nl