Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd. Autoaanbod: gebruikte auto’s die de abonnee te koop aanbiedt aan geïnteresseerden via onze platforms in de vorm van (auto)advertenties.

Abonnee: Een rechtspersoon (autobedrijf; leasemaatschappij en vergelijkbare bedrijven) die zich abonneert op één van de platforms.

Abonnement: de overeenkomst tussen de abonnee en Online Sales Solutions B.V., op basis van waarvan de abonnee de mogelijkheid heeft hun autoaanbod aan te bieden op de platforms van Online Sales Solutions B.V., de interesse in specifiek autoaanbod te meten en de ingevoerde gegevens indien gewenst te gebruiken voor een eigen site.

Gebruiker: bezoeker van één van de Platforms onderdeel van Online Sales Solutions B.V.

Occasion Management Systeem: Voorraadbeheer systeem voor autovoorraad en adverteren.

Online Sales Solutions B.V.: de eigenaar en exploitant van de (online) platforms / websites: demoautokopen.nl, smileycar.nl en financialleasetopper.nl.

Platforms: advertentie-en-zoek websites van demoautokopen.nl; smileycar.nl; financialleasetopper.nl onderdeel van Online Sales Solutions B.V..

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle af te sluiten abonnementen van Online Sales Solutions B.V. met betrekking tot de Platforms.

Afwijkingen of wijzigingen van deze algemene voorwaarden of van enige overeenkomst waarop die voorwaarden van toepassing zijn, zullen slechts geldig zijn indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Online Sales Solutions B.V. zijn aanvaard. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Abonnee wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien een of meer van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen deze voor het overige van kracht blijven.

3. Ondertekening, juistheid informatie en wijziging voorwaarden

Door ondertekening van het aanmeldformulier op één van de Platforms accepteert de Abonnee deze algemene voorwaarden. Door Online Sales Solutions B.V. bij de aanvraag of overeenkomst verstrekte informatie en gegevens dienen slechts ter indicatie en dienen te allen tijde door de Abonnee op juistheid en volledigheid gecontroleerd te worden.

Aan eventuele onvolkomenheden daarin kan de Abonnee geen rechten ontlenen.

Online Sales Solutions B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen alsmede de door haar te stellen richtlijnen ten aanzien van gedrag van de Abonnee en opzet en inhoud van te plaatsen advertenties te wijzigen c.q. aan te passen. Van dergelijke wijzigingen c.q. aanpassingen zal de Abonnee op de hoogte gesteld worden door Online Sales Solutions B.V.

4. Aanvaarding

Een Abonnement komt tot stand zodra het door de Abonnee volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulier op smileycar.nl, demoautokopen.nl of financialleasetopper.nl door Online Sales Solutions B.V. is ontvangen. Abonnementsvoorwaarde is dat de Abonnee garantie biedt op een auto zoals BOVAG-garantie of Autotrust Garantie en een RDW-erkenning heeft.

De Abonnee kan uit hoofde van het Abonnement uitsluitend gebruikte auto’s aanbieden welke niet ouder zijn dan het bouwjaar 2010, en waarover de Abonnee het eigendomsrecht bezit of anderszins gerechtigd is deze aan te bieden op de Platforms.

Online Sales Solutions B.V. is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen een Abonnement en/of op grond van een Abonnement aangeboden autoaanbod advertenties te weigeren, onder meer indien sprake is van naar het oordeel van Online Sales Solutions B.V. misleidende, onjuiste c.q. onvolledige informatie dan wel oneerlijke concurrentie ten opzichte van andere abonnees.

Het adverteren van het Autoaanbod exclusief btw is mede op grond van de voorschriften van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) verboden. De Abonnee dient ten alle tijden te adverteren inclusief btw en inclusief alle voor de consument onvermijdelijke kosten.

De Abonnee is zelfstandig verantwoordelijk voor de inhoud van haar Autoaanbod advertenties inzake de data die via hun Occasion Management Systeem (voorraadbeheer systeem) aan Online Sales Solutions BV verschaft wordt. Online Sales Solutions B.V. is gerechtigd de Abonnee aanwijzingen te geven met betrekking tot de te plaatsen advertenties, inclusief foto’s, een en ander mede in verband met de instandhouding van de “look & feel” van smileycar.nl , demoautokopen.nl en financialleasetopper.nl te stellen randvoorwaarden ten aanzien van uitgangspunten met betrekking tot eerlijke concurrentie en preventie van misleiding. Indien de Abonnee deze aanwijzingen niet opvolgt, is Online Sales Solutions B.V. gerechtigd de betreffende advertentie van de platforms te verwijderen. Zulks laat de betalingsverplichtingen van de abonnementskosten door de Abonnee onveranderd.

Online Sales Solutions B.V. besteedt zorg en aandacht aan de inhoud, de samenstelling, het functioneren en de beschikbaarheid van de Platforms, maar geeft ten aanzien daarvan geen enkele garantie. Online Sales Solutions B.V. kan niet garanderen dat er geen onderbrekingen in de beschikbaarheid en/of het functioneren van een Platform kunnen voorkomen, dat een Platform vrij zal zijn van fouten en gebreken en/of dat de inrichting, inhoud en functionaliteiten van een Platform gelijk zullen blijven. Online Sales Solutions B.V. garandeert tevens niet dat advertenties een bepaald bereik zullen hebben en/of dat het plaatsen van één of meer advertenties bepaalde resultaten zal opleveren voor de Abonnee. Online Sales Solutions B.V. is tevens uitdrukkelijk geen partij bij de overeenkomsten die tot stand komen tussen de Abonnee en Gebruiker. Abonnees krijgen maandelijks toegang tot diverse statistieken/rapportages achter de autoadvertenties om de performance te meten en te sturen.

5. Rangschikking

De rangschikking van de autoadvertenties op de platforms van Online Sales Solutions B.V. vindt plaats op basis van de advertentie die het laatst is geplaatst of op basis van relevantie als de Gebruiker kenmerken in de zoekvelden heeft ingevuld en/of daarvoor ontworpen snel buttons.

6. Contracttermijn

Abonnementen worden aangegaan voor onbepaalde tijd. De Abonnee kan een Abonnement opzeggen uiterlijk elke laatste dag van de maand met inachtneming van een opzeggingstermijn van één kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.

Online Sales Solutions B.V. is gerechtigd het Abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen, op één van de volgende gronden:

de Abonnee komt, ook na ingebrekestelling, zijn verplichting uit hoofde van het Abonnement niet nakomt;

de Abonnee vraagt surseance van betaling aan en/of zijn faillissement wordt aangevraagd;

de Abonnee gaat al dan niet vrijwillig tot liquidatie over;

de Abonnee houdt zich niet aan de door Online Sales Solutions B.V. te stellen randvoorwaarden voor de uitvoering van advertenties; wanneer de Abonnee op de platforms van Online Sales Solutions B.V onjuiste, onvolledige of misleidende informatie dan wel informatie, welke valt onder de noemer oneerlijke concurrentie verstrekt met betrekking tot het door de Abonnee geplaatste Autoaanbod, waaronder bijvoorbeeld een tellerstand die realiter niet kan overeenkomen met wat op de teller vermeld wordt en/of een onjuiste datum van eerste tenaamstelling/registratie, en/of onvolledige c.q. onjuiste specificatie van de uitvoering van de auto en/of anderszins handelt op een wijze welke de belangen van Online Sales Solutions B.V schaadt;

Indien vast komt te staan dat de Abonnee in het kader van de uitvoering en/of afwikkeling van een transactie met een klant uit hoofde van een aanbieding onzorgvuldig handelt c.q. niet onverkort uitvoering geeft aan de inhoud van de door hem geplaatste aanbieding op de Platforms van Online Sales Solutions B.V .

7. Betaling

Betaling van het Abonnement dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn van 14 werkdagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt wettelijke rente door Abonnee verschuldigd, vermeerderd met 3% met een minimum van EURO 15,- per factuur. In het geval de Abonnee gedurende 30 dagen in verzuim is bij de betaling van een factuur, is Online Sales Solutions B.V. gerechtigd het Abonnement van de Abonnee op non-actief te zetten, hetgeen inhoudt dat het door Abonnee op demoautokopen.nl; smileycar.nl; financialleasetopper.nl aangeboden Autoaanbod niet meer voor bezoekers van deze platform zichtbaar zijn en de Abonnee tevens geen gebruik meer kan maken van de overige voor hem geldende mogelijkheden van het Abonnement. Gedurende de periode van non-activiteit is de Abonnee de overeengekomen abonnementskosten op de gebruikelijke wijze aan Online Sales Solutions B.V. verschuldigd. Wanneer bij overschrijding van de betalingstermijn de abonnementskosten gerechtelijk of buitengerechtelijk dienen te worden ingevorderd, zullen alle daarmee verband houdende kosten in rekening worden gebracht. Online Sales Solutions B.V. behoudt zich het recht voor om het abonnementstarief periodiek te verhogen bij aanvang van het nieuwe tijdvak van 12 maanden. Online Sales Solutions B.V. brengt de Abonnee minimaal twee maanden van te voren van dit voornemen op de hoogte. De Abonnee heeft het recht om op basis van de verhoging het abonnement op te zeggen.

8. Aansprakelijkheid

Indien komt vast te staan dat Online Sales Solutions B.V. aansprakelijk is vanwege het toerekenbaar niet, niet tijdig of niet juist uitvoeren van opdrachten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde en met inachtneming van het hierna volgende beperkt tot het bedrag van de abonnementskosten over één maand, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Online Sales Solutions B.V.

Online Sales Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, winstderving of gevolgschade hoe dan ook ontstaan. Online Sales Solutions B.V. is op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de (foutieve) inhoud van de ten behoeve van de Abonnee op één van de Platforms ingevoerde gegevens, voor zover afkomstig van de Abonnee. De Abonnee vrijwaart Online Sales Solutions B.V. voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, voortvloeiende uit de publicatie van het Autoaanbod en de daarmee verbonden gegevens. Behoudens opzet of grove schuld van Online Sales Solutions B.V., is zij niet aansprakelijk voor eventuele schade voor de Abonnee als gevolg van storingen in het kader van de exploitatie en het operationeel zijn van één van de Platforms. Alle situaties van overmacht ontslaat Online Sales Solutions B.V. van enige verplichting tot nakoming van haar verplichtingen, zolang de desbetreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding in dergelijke gevallen is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Online Sales Solutions B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van Online Sales Solutions B.V. jegens de Abonnee geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichting in redelijkheid niet van Online Sales Solutions B.V. kan worden verlangd. Online Sales Solutions B.V. zal hiervan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de Abonnee.

9. Intellectueel eigendom

Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de Platforms waaronder auteurs-, merk- , databank- en handelsnaamrechten berusten uitsluitend bij Online Sales Solutions BV of haar licentiegevers, met uitzondering van waar het de (inhoud van) advertenties betreft.

10. Privacy

De verantwoordelijkheid voor de verwerking van eventuele persoonlijke gegevens die met gebruikmaking van de Platforms geregistreerd worden ligt volledig bij de Abonnee. Deze gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam

12. Klachten

Eventuele klachten aangaande het functioneren van de Platforms dienen uiterlijk binnen vijftien (15) dagen na het ontstaan daarvan per e-mail te worden gemaild aan Online Sales Solutions B.V., info@onlinesalessolutions.nl. Indien de Abonnee niet tevreden is over de wijze waarop Online Sales Solutions B.V. zijn of haar klacht heeft afgehandeld zullen de Abonnee en Online Sales Solutions B.V. een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar aanwijzen die het geschil kan beslechten. De bemiddelaar dient voor zowel Online Sales Solutions B.V. als de Abonnee betaalbaar te zijn, eenvoudig toegankelijk te zijn, in staat zijn de bemiddelingsdiensten onverwijld te verlenen en heeft voldoende begrip van de algemene handelsbetrekkingen tussen de Abonnee en Online Sales Solutions B.V.

Colofon

smileycar.nl / demoautokopen.nl / financialleasetopper.nl zijn onderdeel van Online Sales Solutions B.V. Alle informatie in dit document is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Laatst gewijzigd 15-01-2021